Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR GiftBox Of Love KvK 61411620
Markt 307, 3431LH, Nieuwegein

Toepasselijkheid

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen aankoper en GiftBox of Love ("GiftBox of Love") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de aankoper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door GiftBox of Love uitdrukkelijk zijn aanvaard.

De aankoper met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en GiftBox of Love.

Totstandkoming overeenkomst

Tussen GiftBox of Love en aankoper komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de aankoper een aanbieding van GiftBox of Love accepteert middels het volledig en correct invullen van het door GiftBox of Love beschikbaar gemaakte formulier.

Prijs

GiftBox of Love behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij GiftBox of Love aankoper uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en aankoper de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat aankoper enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door GiftBox of Love wordt vermeld bij uitgifte.

Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

GiftBox of Love vrienden - kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de GiftBox of Love merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.

Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.

aankoper kan maximaal EUR 4 korting ontvangen bij gebruik van zijn vrienden-tegoed.

Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. GiftBox of Love behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

Voor de betaling kan aankoper uitsluitend gebruik maken van de door GiftBox of Love aangeboden betalingsmogelijkheden.

Bij het gebruik van een betalingslink die door GiftBox of Love voor automatische incasso wordt toegestuurd aan aankoper, geeft aankoper GiftBox of Love toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is GiftBox of Love gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op aankoper te verhalen.

De producten blijven in eigendom van GiftBox of Love totdat aankoper de producten heeft betaald.

Betalingsherinneringen worden door GiftBox of Love uitsluitend elektronisch verstuurd.

Levering, levertijd en uitvoering

Levering geschiedt op kosten van GiftBox of Love op het bij de bestelling opgegeven adres.

De aankoper (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. GiftBox of Love biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

aankoper is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal GiftBox of Love de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Herroeping

Bij de aankoop van producten heeft aankoper de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de eerste bestelling.

Tijdens de bedenktijd zal aankoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. aankoper zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product* met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GiftBox of Love retourneren conform de door GiftBox of Love gegeven instructies.

De kosten van retournering komen voor rekening van aankoper.

Indien aankoper de producten reeds betaald heeft, zal GiftBox of Love de betaling binnen 30 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan aankoper terug betalen.

Gegevensbescherming

De door aankoper aan GiftBox of Love verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

GiftBox of Love garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door GiftBox of Love verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

GiftBox of Love garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Wijzigingen

GiftBox of Love behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de aankoper zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft GiftBox of Love de keuze om: a. de aankoper de gelegenheid te geven om binnen een door GiftBox of Love gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; GiftBox of Love behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op aankoper te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen GiftBox of Love en de aankoper is Nederlands recht van toepassing.

De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen GiftBox of Love en de aankoper, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

.Nieuwegein, Mei 2017